Veelgestelde vragen

Met vragen kunt u altijd bij ons terecht. Dat spreekt voor zich. Maar wellicht vindt u hier al het antwoord dat u zoekt.

Een RegisterExecuteur is de professional die u bijstaat bij het afwikkelen van een nalatenschap, maar het is ook de persoon die uw nabestaanden kan ontzorgen als u er zelf niet meer bent. De RegisterExecuteur helpt u of uw nabestaanden op verschillende vlakken met juridische, fiscale en administratieve kennis. De Stichting RegisterExecuteurs verzorgt opleidingen en heeft een groot landelijk netwerk met professionals op dit gebied. TowerSquare is bij deze overkoepelende stichting aangesloten.

Lees verder

De RegisterExecuteurs van TowerSquare zijn gespecialiseerd in de voorbereiding en/of afwikkeling van nalatenschappen. Door de kennis op juridisch, fiscaal en administratief vlak is uw voorbereiding of afwikkeling in goede handen. TowerSquare neemt veel taken en verplichtingen van u over. Omdat u denkt niet de kennis te hebben die hiervoor nodig is of omdat uw hoofd er gewoon niet naar staat. Dan zorgen wij bijvoorbeeld voor het opstellen van de boedelbeschrijving, het verkopen van uw huis en het indienen van de aangifte erfbelasting.

Lees verder

We vinden het belangrijk om u of uw nabestaanden te ontzorgen tijdens het rouwproces. Tijdens deze moeilijke periode komt er immers al genoeg op hen af. Een helpende hand is hierbij het juiste gebaar.

Als een deskundige en betrokken partij is TowerSquare er tijdens het afwikkelen of voorbereiden van uw nalatenschap. Hierbij houden we onze communicatie zo transparant mogelijk om de erfgenamen tijdens het proces doorlopend op de hoogte te houden.

Lees verder

Ja, dat is zeker mogelijk. Iedereen doet het op zijn eigen manier. Waar de een graag alles uit handen geeft, kan het voor de ander juist goed zijn om (een deel van) de werkzaamheden zelf uit te voeren. TowerSquare biedt daarom maatwerk.

Na een overlijden moet er veel gebeuren. Voor wie daar behoefte aan heeft kan TowerSquare de nabestaanden volledig ontzorgen door alle werkzaamheden op te pakken. Zo hoeven de erfgenamen zich geen verdere zorgen hoeven te maken en krijgen zij de tijd en ruimte om hun verlies te verwerken.

In sommige gevallen is het voor de erfgenamen echter wenselijk om bepaalde taken zelf uit te voeren. Wij gaan dan graag in gesprek over welke werkzaamheden de erfgenamen of andere betrokkenen liever zelf oppakken. Dit kan allemaal in overleg met één van onze RegisterExecuteurs.

Lees verder

Dit kan op verschillende manieren. U kunt ons vooraf benoemen tot executeur in uw testament. Het voordeel daarvan is dat wij al uw wensen en gegevens vooraf kunnen noteren in ons beveiligde systeem. Hierdoor hebben wij op het moment van overlijden alle informatie paraat om direct te kunnen handelen. Ook kunnen uw erfgenamen TowerSquare toestemming geven doormiddel van een volmacht. Dit kan ook achteraf, na een overlijden. In beide gevallen is dit een goede basis om de nalatenschap af te kunnen wikkelen.

Lees verder

Dit loopt uiteen van een aantal weken tot een aantal maanden. Hoe lang het precies duurt heeft te maken met de omvang en de complexiteit van de nalatenschap. Ook hangt het er vanaf welke werkzaamheden TowerSquare voor u oppakt en wat u eventueel zelf wil doen. Wanneer TowerSquare is benoemd tot executeur in het testament of via een volmacht, kunnen wij direct voor u aan de slag.

Lees verder

Wanneer u benoemd bent tot executeur komen er veel werkzaamheden op u af met de daarbij behorende verantwoordelijkheden. Daar ziet u misschien tegenop, maar dat geldt voor meer mensen. Wij horen regelmatig dat dit als erg veel wordt ervaren en dat men tegen obstakels aanloopt. De RegisterExecuteur kijkt graag met u mee en helpt waar nodig. Ziet u het helemaal niet zitten? Dan kunnen wij, bijvoorbeeld door middel van een volmacht, het gehele proces voor u overnemen zodat u volledig ontzorgd bent. Er zijn veel combinaties mogelijk en u blijft natuurlijk altijd bij de afwikkeling betrokken. Door middel van ons Digitaal Nalatenschapsdossier houdt u voortdurend inzicht in de vorderingen die wij maken.

Lees verder

U blijft tijdens de afwikkeling volledig betrokken door middel van ons Digitaal Nalatenschapsdossier. Dit is een overzichtelijke online omgeving waarbij u op elk gewenst moment inzage heeft in de vorderingen van de nalatenschapsafwikkeling. Ook kunt u gemakkelijk documenten toevoegen aan het dossier. Uiteraard houden we ook contact via de gebruikelijke wegen (e-mail, telefoon).

Lees verder

TowerSquare RegisterExecuteur is gevestigd in Barneveld. Door onze samenwerkingen met lokale ondernemingen (denk aan notariskantoren en uitvaartondernemers) komen de meeste dossiers binnen een straal van 75 kilometer bij ons binnen. Maar ook als u verder weg woont, is dat geen probleem en kunnen wij alle werkzaamheden oppakken. Mocht u meer informatie willen over dit onderwerp, neem dan vooral contact op. Dan kijken we samen naar de beste oplossing.

Lees verder

Wanneer u onterfd bent door (één van) uw ouders, behoudt u recht op uw zogeheten legitieme portie. Dit is de helft van het erfdeel dat u normaal gesproken zou hebben ontvangen. In feite kunnen kinderen door hun ouders dus maar voor de helft onterfd worden. Aan de legitieme portie zitten veel haken en ogen. Ook moet dit deel van de erfenis binnen vijf jaar door het kind worden opgeëist. Indien u te maken krijgt met de onderwerpen onterving en legitieme portie, dan helpen wij u graag verder.

Lees verder

Omdat de werkzaamheden van een nalatenschapsafwikkeling sterk kunnen verschillen per dossier, is elke nalatenschap maatwerk. Daardoor is het erg moeilijk om hier een standaard prijskaartje aan te verbinden. TowerSquare werkt op basis van een uurtarief. Afhankelijk van hoeveel er moet gebeuren, zal de prijs hierin meegaan. Tijdens het kennismakingsgesprek bespreken we alle aspecten van de nalatenschap. Na dit gesprek kunnen wij u een indicatie geven van de te verwachtten kosten. Omdat wij transparant te werk gaan en noteren welke werkzaamheden wij voor u verrichten, is het altijd inzichtelijk waarvoor wordt betaald. Zo zullen de kosten nooit hoger oplopen dan de tijd die werkelijk aan het dossier is besteed.

Lees verder

Bij de afwikkeling van de meeste nalatenschappen zijn notariële documenten nodig. Denk bijvoorbeeld aan de verklaring van erfrecht of executele. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een notaris. Dit zal in de meeste gevallen de notaris zijn die ook het testament heeft opgemaakt. Mocht er geen notaris bekend zijn, dan kunnen wij een notaris inschakelen uit onze uitgebreide contactenlijst. Twijfelt u of er notariële documenten nodig zijn? Neem dan contact met ons op.

Lees verder

Voor het afwikkelen van de totale nalatenschap geldt geen wettelijke termijn. Wel zijn er enkele onderdelen binnen de nalatenschap die voor een bepaalde tijd moeten worden afgehandeld. Denk hierbij aan het indienen van de aangifte erfbelasting. Dit moet in eerste instantie binnen acht maanden na het overlijden gedaan zijn. Maar dit is niet alles. Er spelen nog meer termijnen binnen de nalatenschap. Ook kan het zo zijn dat er in het testament termijnen zijn opgenomen met betrekking tot de uitbetaling van bepaalde erfdelen. De RegisterExecuteurs van TowerSquare zijn hiermee bekend. Door ons in te schakelen worden er dus geen zaken over het hoofd gezien of deadlines gemist. Wilt u meer weten over welke termijnen er van toepassing zijn? Neem dan contact met ons op.

Lees verder

Als er geen testament is, dan is de wettelijke verdeling van toepassing. Hierbij wordt de nalatenschap verdeeld zoals in het erfrecht wordt bepaald. De wet maakt onderscheid in vier groepen van erfgenamen, die achtereenvolgens van toepassing zijn als er in de voorgaande groep geen erfgenaam te vinden is. TowerSquare heeft de juridische kennis in huis om u hier verder over te informeren.

Lees verder

In tegenstelling tot wat sommige mensen denken, is een boedelbeschrijving geen lijst van alle spullen in het huis. Het is een overzicht van alle bezittingen en schulden op het moment van overlijden. Het is dus een document waarin op een overzichtelijke manier de gehele nalatenschap wordt beschreven. De RegisterExecuteurs van TowerSquare maken voor elke nalatenschap een boedelbeschrijving op. Dit maakt inzichtelijk wat er in de nalatenschap aanwezig is. Vervolgens dient de boedelbeschrijving als basis voor de verdere afwikkeling en de uiteindelijke verdeling van de erfdelen.

Lees verder

Een executeur testamentair is de executeur die vermeld staat in het testament. Hij of zij regelt (de afwikkeling van) de nalatenschap namens de erfgenamen. Vaak staat een familielid vermeld als executeur testamentair. Maar dit kan ook een professionele partij zijn, zoals een RegisterExecuteur van TowerSquare. Een bijkomend voordeel hiervan is dat de nalatenschap dan wordt afgewikkeld door iemand die geen familiebanden had met de overledene. Daardoor wordt de nalatenschap op een onafhankelijke manier afgewikkeld en wordt eventuele onenigheid onder de nabestaanden voorkomen.

Lees verder

Een executeur mag niet naar eigen belang handelen. Het belang van de overledene of diens erfgenamen staat altijd voorop. Daarnaast worden de bevoegdheden van de executeur vooraf bepaald door deze vast te leggen in de opdrachtovereenkomst. Er kan dus in overleg worden afgesproken welke werkzaamheden de executeur zal oppakken.

Lees verder

De executeur kan vooraf in het testament benoemd worden. Mocht dit niet gebeurd zijn, dan kan de executeur na overlijden ingeschakeld worden door de familie, erfgenamen of notaris middels een volmacht.

Lees verder

De executeur kent een wettelijke informatieplicht. Dit betekent dat de executeur op elk moment informatie moet afgeven over hoe de erfenis wordt geregeld. De executeur is verplicht alle vragen van de erfgenamen over zijn taken te beantwoorden en inzage te geven in de administratie. Daarnaast bestaat er de verplichting dat de executeur na afronding van zijn werkzaamheden zogeheten ‘rekening en verantwoording’ aflegt. Kort gezegd houdt dit in dat voldoende inzichtelijk wordt gemaakt dat de nalatenschap op een goede manier is afgehandeld.

Lees verder

Nadat een overlijden gemeld is bij de bank, wordt de rekening van de overledene geblokkeerd. De bankrekening wordt pas gedeblokkeerd als duidelijk is wie er gebruik mag maken van de rekening. Dat zal in de meeste gevallen de executeur zijn. De bevoegdheid van de executeur om over de bankrekening van de overledene te beschikken moet worden aangetoond. Dit gebeurt meestal met de akte van overlijden en een verklaring van erfrecht.

Lees verder

Na een overlijden hebben de erfgenamen drie maanden de tijd om te bepalen of ze de erfenis aanvaarden (zuiver of beneficiair) of verwerpen. Daarnaast is het zo dat (onterfde) kinderen van de overledene tot wel vijf jaar na het overlijden hun legitieme portie kunnen opeisen. Wilt u meer informatie over de geldende termijnen? Neem dan contact met ons op.

Lees verder

Allereerst wordt gekeken wie de erfgenamen zijn. Dit kan blijken uit een testament of, bij het ontbreken daarvan, op basis van de wet worden vastgesteld. Vervolgens is het aan de erfgenamen om de erfenis te aanvaarden of te verwerpen. Dit kan op verschillende manieren. Zo zijn er belangrijke verschillen tussen ‘zuiver’ aanvaarden of ‘beneficiair’ aanvaarden. Nadat de erfgenamen bekend zijn, wordt er meestal een verklaring van erfrecht opgemaakt. Door vervolgens een boedelbeschrijving op te stellen en de nalatenschap verder af te wikkelen (schulden betalen, verkopen van goederen etc.) blijft uiteindelijk alleen de verdeling nog over.

Lees verder

Na een overlijden moet er veel worden geregeld. Veel nabestaanden zien hier wel de noodzaak van, maar kunnen het in een periode van rouw moeilijk opbrengen om er de energie voor te vinden. Het is dus verstandig om bij leven al na te denken over hoe u uw nalatenschap geregeld wil hebben. Ons advies is om een executeur te benoemen. Dit kan in uw testament. Na overlijden zal de executeur uw nalatenschap volgens uw wensen afwikkelen. Tijdens deze afwikkeling worden uw familie en/of erfgenamen op de hoogte gehouden en komen ze niet voor onduidelijkheden te staan.

Lees verder

Wie de erfgenamen zijn, staat vermeld in het testament van de overledene. Bij het ontbreken van een testament worden de erfgenamen aangewezen op basis van de wet. In de meeste gevallen zal u vanzelf te horen krijgen of u erfgenaam bent. Meestal zal dit via de executeur of de notaris aan u bekend worden gemaakt. Het kan ook zijn dat de familie van de overledene u informeert. Als u geen bericht krijgt en geen inzicht heeft in het testament, maar wel het vermoeden heeft dat u erfgenaam zal zijn, is het mogelijk om een aanvraag in te dienen bij het Centraal Testamentenregister (CTR). Daaruit kan worden opgemaakt of de overledene een testament heeft laten opmaken en bij welke notaris dit is gebeurd. Dan zal blijken of u erfgenaam bent of niet.

Lees verder

De nalatenschap bestaat uit alles wat de overledene heeft nagelaten: bezittingen en schulden. Dit wordt uiteengezet in de zogeheten boedelbeschrijving. Ook ondernemingsvermogen telt mee. De uiteindelijke waarde van de nalatenschap zijn de bezittingen minus de schulden op het moment van overlijden. De verdere berekening van de erfdelen hangt af van het aantal erfgenamen en andere aspecten in de nalatenschap zoals bijvoorbeeld legaten. Neem contact met ons op als u vragen heeft over dit onderwerp. Dan kijken we wat wij voor u kunnen betekenen.

Lees verder

Dat is niet exact te zeggen omdat elke erfenis anders is. In de praktijk loopt dit uiteen van een aantal weken tot een aantal maanden. Daarbij zijn vooral de omvang en de complexiteit van de nalatenschap van belang. Ook hangt het er vanaf welke werkzaamheden TowerSquare voor u oppakt en wat u eventueel zelf wil doen. Als TowerSquare benoemd is tot executeur in het testament of via een volmacht, kunnen wij direct voor u aan de slag.

Lees verder

  1. Om te beginnen wordt gekeken wie de erfgenamen zijn. Dit kan blijken uit een testament of, bij het ontbreken daarvan, op basis van de wet worden vastgesteld.
  2. Vervolgens is het aan de erfgenamen om de erfenis te aanvaarden of te verwerpen. Dit kan op verschillende manieren. Zo zijn er belangrijke verschillen tussen ‘zuiver’ aanvaarden of ‘beneficiair’ aanvaarden.
  3. Als de erfgenamen bekend zijn, wordt er meestal een verklaring van erfrecht opgemaakt.
  4. Een boedelbeschrijving wordt opgesteld zodat duidelijk is wat de erfenis omvat.
  5. Als de boedelbeschrijving gereed is, kan de nalatenschap verder worden afgewikkeld. Dit betekent bijvoorbeeld dat schulden worden betaald en goederen verkocht.
  6. Als alles is afgehandeld, blijft uiteindelijk alleen de verdeling nog over.
Lees verder

Bij de afwikkeling van de meeste nalatenschappen zijn er notariële documenten nodig. Denk bijvoorbeeld aan de verklaring van erfrecht of executele. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een notaris. Dit zal in de meeste gevallen de notaris zijn die ook het testament heeft opgemaakt. Mocht er geen notaris bekend zijn, dan kunnen wij een notaris inschakelen uit onze uitgebreide contactenlijst. Twijfelt u of er notariële documenten nodig zijn? Neem dan contact met ons op.

Lees verder
Copyright 2024 TowerSquare RegisterExecuteur B.V. | Privacyverklaring | Realisatie BenedenBoven